RSS Feed

MANIFIESTO

Català
Castellano
Français
English
Russian
Alemán
Holandès
Griego

Català
27 octubre de 2011
#iaioflautas

Som de la generació que va lluitar i aconseguir una vida millor per als seus fills i filles. Ara estan posant el futur de les nostres filles i nétes en perill. Estem orgullosos de la resposta social i de l’empenta que estan mostrant les noves generacions en la lluita per una democràcia digna d’aquest nom i per la justícia social, contra els banquers i els polítics còmplices. Estem al seu costat, de sentiment, a les assemblees de barri i també a l’acció. Si volen desqualificar la seva valentia anomenant-los “perroflautas”, a nosaltres ens poden anomenar “iaioflautas”.

Fem aquesta acció avui 27 octubre en el marc del dia d’acció contra els bancs.

L’oligarquia financera està sacrificant les nostres vides per garantir els seus beneficis. La irresponsabilitat de les institucions financeres l’estem pagant la ciutadania, que no parem de pagar rescats bancaris. Converteixen els seus forats en deute públic. A sobre especulen i fan benefici finançant-lo. Com si fos poca cosa, això és l’excusa per acabar amb la sanitat, l’ educació i tot el que queda de l’”Estat de Benestar” i privatitzar els serveis bàsics per fer benefici.PROU ESPECULACIÓ. NO A LA SOCIALITZACIÓ DE LES PÈRDUES. RESCAT PER A LA CIUTADANIA I NO PER ALS BANCS. PROU RETALLADES! NO A LA PRIVATITZACIÓ! AQUEST DEUTE NO EL PAGUEM!

Els bancs van fer l’agost amb la bombolla immobiliària i ara estan expulsant milers i milers de persones desnonades al carrer.

NI UN DESNONAMENT MÉS. DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA JA! GARANTIA PEL DRET A L’HABITATGE. NO S’ENTÉN GENT SENSE CASES I CASES SENSE GENT!

Els bancs estan ofegant el petit i mitjà negoci i les treballadores autònomes, negant el crèdit i deixant sense oxígen l’economia productiva. Ens aboquen a la depressió econòmica, a l’atur massiu i a la fallida de les empreses petites i mitjanes. A sobre, és l’excusa per precaritzar encara més les condicions de les treballadores assalariades.

VOLEM UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES!Hem escollit el Banc Santander, perquè ha esdevingut un símbol de l’abús. Botín, el seu President, va dir a principis d’aquest any: “Somos claramente ganadores en la reciente crisis económica”, reconeixent que han tingut un benefici net de 35.000 milions d’euros els darrers 4 anys. No han parat d’augmentar els beneficis obtinguts en paradisos fiscals (248 milions de 8.8476 d’euros el 2008). Botín té una fortuna personal de 1.700 milions d’euros.PROU FRAU FISCAL DELS RICS! PER UNA FISCALITAT JUSTA!

—————————————————————————————————————————

Castellano
27 octubre de 2011
#iaioflautas

Somos la generación que luchó y consiguió una vida mejor para sus hijos e hijas. Ahora están poniendo el futuro de nuestras hijas y nietas en peligro. Estamos orgullosas de la respuesta social y del empuje que están mostrando las nuevas generaciones en la lucha por una democracia digna de este nombre y por la justicia social, contra los banqueros y los políticos cómplices. Estamos a su lado, de corazón, en las asambleas de barrio y también en la acción. Si quieren descalificar su valentía llamándolos «perroflautas», a nosotras nos pueden llamar «iaioflautas».

Hacemos esta acción hoy 27 de octubre en el marco del día de acción contra los bancos. La oligarquía financiera está sacrificando nuestras vidas para garantizar sus beneficios. La irresponsabilidad de las instituciones financieras la estamos pagando la ciudadanía, que no paramos de pagar rescates bancarios. Convierten sus agujeros en deuda pública. Encima especulan y hacen beneficio financiándolo. Por si fuera poco, es la excusa para acabar con la sanidad, la educación y todo lo que queda del «Estado del Bienestar» y privatizar los servicios básicos para hacer beneficio.

BASTA DE ESPECULACIÓN. NO A LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS. RESCATE PARA LA CIUDADANÍA Y NO PARA LOS BANCOS. BASTA DE RECORTES! NO A LA PRIVATIZACIÓN! ESTA DEUDA NO LA PAGAMOS!.

Los bancos hicieron su agosto con la burbuja inmobiliaria y ahora están expulsando miles y miles de personas desahuciadas a la calle.

NI UN DESAHUCIO MÁS. DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA YA!. GARANTÍA PARA EL DERECHO A LA VIVIENDA. NO SE ENTIENDE, GENTE SIN CASAS Y CASAS SIN GENTE!

Los bancos están ahogando al pequeño y mediano negocio y a los trabajadores autónomos, negando el crédito y dejando sin oxígeno la economía productiva. Nos arrastran a la depresión económica, al desempleo masivo y a la quiebra de las empresas pequeñas y medianas. Para colmo, es la excusa para precarizar aún más las condiciones de los trabajadoras asalariados.

QUEREMOS UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS!

Hemos escogido el Banco Santander, porque se ha convertido en un símbolo del abuso. Botín, su presidente, dijo a principios de este año: «Somos claramente ganadores en la reciente crisis económica», reconociendo que han tenido un beneficio neto de 35.000 millones de euros los últimos 4 años. No han parado de aumentar los beneficios obtenidos en paraísos fiscales (248 millones en 2008). Botín tiene una fortuna personal de 1.700 millones de euros.

BASTA DE FRAUDE FISCAL DE LOS RICOS! POR UNA FISCALIDAD JUSTA!

—————————————————————————————————————————

English
October 27, 2011
#iaioflautas

We are the generation that fought and got a better life for their children. Now they are putting the future of our daughters and granddaughters in danger. We are proud of the social response and the impulse that are showing the new generations in the struggle for democracy worthy of this name and for social justice, against the bankers and complicit politicians. We are at your side, feeling, neighborhood assemblies and also in action. If someone wants to dismiss his bravery by calling them «perroflautas» we can call ourselves «iaioflautas.»

We take this action today October 27 under the day of action against the banks. The financial oligarchy is sacrificing our lives to ensure their profits. The irresponsibility of the financial institutions is paying for the citizens, because we do not stop to pay for bank bailouts. They make their holes in public debt. Furthermore they speculate and make benefit by refinancing. Moreover, this is the excuse to end the health, education and all that remains of the «welfare state» and so privatize basic services to make their profit.

STOP THE SPECULATION. NO TO THE SOCIALIZATION OF LOSSES.

RESCUE FOR CITIZENSHIP AND NOT FOR THE BANKS. NO MORE CUTS! NO TO PRIVATIZATION! DO NOT PAY THIS DEBT!

The banks make a fortune with the housing bubble and now are driving thousands of people evicted onto the street.

NO MORE EVICTION. RETRACTIVE PAYMENT NOW!

WARRANTY FOR THE RIGHT TO HOUSING. DO NOT UNDERSTAND PEOPLE WITHOUT HOMES AND HOUSES WITHOUT PEOPLE!

Banks are drowning the small and medium business and self-employed, denying credit and oxygen leaving the productive economy. They lead us to the economic depression, mass unemployment and the bankruptcy of small and medium enterprises. Furthermore, is the excuse for further precarious conditions of employed women.

WE WANT A ECONOMY TO SERVE THE PEOPLE!

We have chosen the Banco Santander because it has become a symbol of abuse. Botín, the chairman, said earlier this year: «We are clear winners in the recent economic crisis,» acknowledging that they have had a net profit of 35,000 million euros in the last 4 years. They have not ceased to increase profits in tax havens (248 million of 8.8476 € in 2008). Botín has a personal fortune of 1,700 million euros.

STOP FRAUD TAX OF THE RICH! FOR A FAIR TAX!

———————————————————–

Français
27 octobre 2011
#iaioflautas

Nous sommes la génération qui a combattu et a obtenu une meilleure vie pour leurs enfants. Maintenant, on mets l’avenir de notres filles et petites filles en danger. Nous sommes fiers de la réponse sociale et l’impulsion qui montrent les nouvelles générations dans la lutte pour la démocratie digne de ce nom et la justice sociale, contre les banquiers et les politiciens complices. Nous sommes à vos côtés, de sentir, assemblées de quartier et aussi dans l’action. Si on souhaite annuler sa bravoure en les appelant «perroflautas» on peut nous appeler à nous «iaioflautas».

Nous profitons de cette action aujourd’hui Octobre 27 sous la journée d’action contre les banques. L’oligarchie financière sacrifie nos vies pour assurer leurs profits. L’irresponsabilité des institutions financières paient les citoyens, nous sommes toujours à payer pour renflouer les banques. Ils font leurs trous dans la dette publique. Surtout spéculer et faire bénéficier de refinancement. Pour aggraver les choses, c’est l’excuse pour mettre fin à la santé, l’éducation et
tout ce qui reste de l ‘«État de confort» et de privatiser les services de base pour faire des profits.

ARRÊT DE LA SPÉCULATION. NON À LA SOCIALISATION DES PERTES. SAUVETAGE POUR LA CITOYENNETÉ ET NON PAS POUR LES BANQUES. PAS PLUS DE RÉDUCTIONS! NON À LA PRIVATISATION! NE PAS PAYER CETTE DETTE!

Les banques ont fait un massacre avec la bulle immobilière et maintenant sont à l’origine des milliers de personnes expulsées dans la rue.

PAS PLUS D’EXPULSIONS. DÉJÀ LE PAIEMENT RÉTROACTIF! GARANTIE POUR LE DROIT AU LOGEMENT. ON NE PEUT COMPRENDRE DES GENS SANS MAISON ET MAISONS SANS GENS!

Les banques sont noyant les petites et moyennes entreprises et les indépendants, refusant de crédit et en laissant sans l’oxygène l’économie productive. Nous ont conduit à la dépression économique, le chômage de masse et la faillite de petites et moyennes entreprises.
En plus, c’est l’excuse pour faire plus précaires encore des conditions des femmes employées.

NOUS VOULONS UNE ÉCONOMIE EN SERVICE DE LES GENS!

Nous avons choisi la Banco Santander, car il est devenu un symbole d’abus. Botín, le président, a déclaré plus tôt cette année: «Nous sommes gagnants dans la récente crise économique», en
reconnaissant qu’ils ont eu un bénéfice net de 35 000 millions d’euros au cours des 4 dernières années. Ils n’ont pas cessé d’augmenter leurs profits dans des paradis fiscaux (248 millions d’euros de 8,8476 le 2008). Botín a une fortune personnelle de 1700 millions d’euros.

ARRÊT FRAUDE FISCAL DES RICHES! POUR UN RÉGIME FISCALE
ÉQUITABLE!

————————————————————–
Russian
28 october 2011
#iaioflautas

Мы – поколение, которое боролось и добилось лучшей жизни для своих сыновей и дочерей. Теперь будущее наших детей и внуков под угрозой. Мы гордимся социальным противостоянием и силой, которую проявили новые поколения в борьбе за демократию достойной этого названия, за социальную справедливость, против банкиров и их политических сообщников. Мы с ними и душой, и на районных собраниях, и в действии. Те, кто хотят дискредитировать их отвагу, называя их «perroflautas» [собака + флейта, имеется ввиду бомжистый музыкант – прим. пер.], могут называть и нас «iaioflautas» [дед + флейта – прим. пер.].

Мы проводим эту акцию сегодня, 27 октября, в рамках Дня Акций Против Банков. Финансовая олигархия приносит наши жизни в жертву, ради обеспечения своей прибыли. За безответственность финансовых институтов расплачиваются граждане, одну за другой выдающие из своих каранов банковские дотации. Банки превращают свои «дыры» в государственный долг. Затем спекулируют и наживаются на его рефинансировании. И что хуже всего – это становится предлогом для разрушения здравоохранения, образования, всего того, что ещё остаётся от «Социального Государства», и приватизации основных социальных услуг ради получения прибыли.

ХВАТИТ СПЕКУЛЯЦИИ! НЕТ СОЦИАЛИЗАЦИИ УБЫТКОВ! ДОТАЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН, А НЕ ДЛЯ БАНКОВ! ХВАТИТ СОКРАЩЕНИЙ! НЕТ ПРИВАТИЗАЦИИ! ЗА ЭТОТ ДОЛГ МЫ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ НЕ БУДЕМ!

Банки разжились на пузыре недвижимости, а теперь выселяют тысячи людей на улицу.

НИ ОДНОГО БОЛЬШЕ ВЫСЕЛЕНИЯ! МЫ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ В СЧЁТ РЕТРОАКТИВНОЙ УПЛАТЫ ДОЛГА!ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ! КАК МОЖЕТ БЫТЬ СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ БЕЗ ДОМА И СТОЛЬКО ДОМОВ БЕЗ ЛЮДЕЙ?!

Банки душат малый и средний бизнес и самозанятых работников, отказывая им в кредитах и лишая кислорода производительную экономику. Они ведут нас к экономической депрессии, массовой безработице и банкротству малых и средних предприятий. И что хуже всего – это становится поводом для дальнейшего отягощения условий труда наёмных работников.

МЫ ХОТИМ ЭКОНОМИКУ, СЛУЖАЩУЮ ЛЮДЯМ!

Мы выбрали Банк Сантандер, поскольку он стал олицетворением насилия. Ботин, его президент, сказал в начале этого года: «Мы – ясные победители недавнего экономического кризиса», признав, что банк получил чистую прибыль в размере 35 миллиардов евро за последние 4 года. Непрестанно увеличиваются доходы в налоговых гаванях (248 из 88.476 млн. евро в 2008). А личное состояние Ботина – 1.700 миллионов евро.

ДОВОЛЬНО НАЛОГОВОГО

МОШЕННИЧЕСТА БОГАТЫХ! ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ!

————————————————————–
Alemán

Manifest


Wir sind die Generation, die gekämpft und für unsere Kinder ein besseres Leben erreicht hat. Jetzt setzen sie die Zukunft unserer Kinder und Enkel aufs Spiel. Wir sind stolz auf die soziale Antwort und den Elan, den die neuen Generationen an den Tag legen, in ihrem Kampf für eine Demokratie, die diesen Namen wirklich verdient und für soziale Gerechtigkeit, gegen die Banker und ihre Komplizen, die Politiker. Wir stehen an ihrer Seite – im Geiste, in den Stadtteilversammlungen und auch bei den Aktionen. Wenn sie diese Menschen „perroflautas“ (Penner) nennen, um ihren Mut herabzuwürdigen, dann sollen sie uns doch „Iaioflautas“ (spanisch yayo = Opa) nennen.

Unsere heutige Aktion am 27. Oktober 2011 machen wir im Rahmen des Aktionstages gegen die Banken. Die Finanzoligarchie opfert unser Leben um ihren Profit zu sichern. Für die Verantwortungslosigkeit der Finanzinstitutionen zahlen wir Bürger_innen, mit immer neuen Rettungsgeldern für Banken. Sie verwandeln ihre Finanzlöcher in Schulden der öffentlichen Hand. Und sie spekulieren sogar noch damit und machen mit deren Finanzierung Gewinne. Doch damit nicht genug: Das Ganze dient auch noch als Argument, mit dem Gesundheitssystem und der Bildung oder was sonst noch vom „Wohlfahrtsstaat“ übrig ist, aufzuräumen und grundlegende Dienstleistungen zu privatisieren, um damit Gewinn zu machen.

Schluss mit der Spekulation! Nein zur Sozialisierung der Verluste. Rettet die Bürtgerrechte, nicht die Banken! Schluss mit den Kürzungen! Nein zur Privatisierung! Diese Schulden werden wir nicht bezahlen.


Die Banken haben mit der Immobilienblase ein Vermögen gemacht, jetzt werfen sie tausende von Menschen mit Zwangsräumungen auf die Straße.


Keine weiteren Zwangsräumungen! Für das Recht auf Wohnen! Wer soll das verstehen, dass Wohnungen leer stehen, während Menschen obdachlos sind!


Die Banken schnüren den Klein- und Mittelbetrieben sowie den Selbständigen die Luft ab, indem sie mit der Verweigerung von Krediten der produktiven Wirtschaft den Sauerstoff entziehen. Sie bescheren uns Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und den Bankrott von Klein- und Mittelbetrieben. Und das muss dann sogar noch als Argument für die Prekarisierung der Bedingungen der Lohnarbeiter_innen herhalten.


Wir wollen ein Wirtschaftssystem, das den Menschen dient!


Wir haben für die Aktion die Bank Banco Santander ausgewählt, weil sie zum Symbol für Missbrauch geworden ist. Ihr Direktor Botín sagte Anfang des Jahres: „In der jüngsten Wirtschaftskrise sind wir ganz klar die Gewinner.“ Er gab zu, dass sie in den letzten vier Jahren einen Nettogewinn von 35 Milliarden Euro haben. Sie haben die Gewinne, die sie in Steuerparadiesen machen, weiter erhöht (2008: 248 Millionen). Botín hat ein persönliches Vermögen von 1,7 Milliarden Euro.


Schluss mit dem Steuerbetrug der Reichen! Für gerechte Steuergesetze!

————————————————————–

Holandés

02 november 2011
#iaioflautas
MANIFEST (NEDERLANDSE VERSIE) (traducció Esther Pascual)

Wij zijn de generatie die gevochten hebben voor een beter leven voor onze kinderen. Nu wordt de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar gebracht. Wij zijn trots op het sociale antwoord en het impuls dat de jonge generaties tonen in de strijd voor sociale rechtvaardigheid en een democratie die deze naam werkelijk waardig is, tegen bankiers en medeplichtige politici. We staan aan hun zijde, zowel wat betreft ons gevoel, als in buurtvergaderingen en in actie. Wilt u hun dapperheid in diskrediet brengen door hen «perroflautas» (letterlijk ‘hondfluiten’, bedelaars met hond en fluit) te noemen, mogen wij wel ‘iaioflautas», bejaarde bedelaars, genoemd worden.

We nemen deze actie, vandaag 27 oktober, onder de actiedag tegen de banken. De financiële oligarchie offert momenteel ons leven op om zich van hun winsten te verzekeren. De onverantwoordelijkheid van de financiële instellingen betalen wij burgers betalen, die maar moeten blijven betalen om banken overeind te houden. Banken maken van hun eigen schulden overheidsschulden. Dan speculeren ze nog en hebben daar financiël baat bij. Tot overmaat van ramp wordt dit het excuus om te bezuinigen op de gezondheidszorg, het onderwijs en alles wat overblijft van de verzorgingsstaat. Verder maken ze winst door basisdiensten te privatiseren.

STOP DE SPECULATIE. NEE TEGEN DE SOCIALISATIE VAN DE SCHULDEN. HULP AAN DE BURGERS EN NIET VOOR DE BANKEN. NIET MEER DELEN! NEE TEGEN DE PRIVATISERING! DEZE SCHULD BETALEN WE NIET!

De banken hebben zich verrijkt met de huizenbubbel en zetten nu uitzichtloze mensen
op straat.

GEEN ONTRUIMING MEER. MET TERUGWERKENDE KRATCH INBETALINGGEVING NU!
GARANTIE VOOR HET RECHT OP HUISVESTING. HET IS NIET TE BEGRIPJEN DAT ER MENSEN ZONDER HUIZEN ZIJN EN HUIZEN ZONDER MENSEN!

Banken maken het leven van de kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen zuur, door ze kredieten te wijgeren en geen ruimte voor de productieve economie te laten. Banken sturen ons naar een diepe economische depressie, massale werkloosheid en de faillissementen van kleine en middelgrote ondernemingen. Sterker nog, dat wordt als excuus gebruikt voor de verdere onzekere omstandigheden van werknemers.

WE EISEN EEN ECONOMIE DIE DE MENSEN DIENT!

We hebben voor de Spaanse Banco Santander gekozen, omdat die een symbool van misbruik is geworden. Voorzitter Emilio Botin zei eerder dit jaar: «We zijn duidelijke winnaars in de recente economische crisis». Hij toegaf dat zijn bank in de laatste 4 jaar een nettowinst van 35.000 miljoen euro incasseerde. Banco Santander is haar winst in belastingparadijzen blijven verhogen (248 miljoen euro, 8,8476 in 2008). Voorzitter Botin zelf heeft een persoonlijk fortuin van 1,700 miljoen euro.

STOP HET FISCALE FRAUDE VAN DE RIJKEN! VOOR EEN EERLIJKE BELASTINGREGELING!
—————————————————-

Griego
27 octubre de 2012
#iaioflautas

Eίμαστε η γενιά που αγωνίστηκε και πέτυχε μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά της.  Τώρα βάζουν σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών και των εγγονών μας.  Είμαστε υπερήφανοι για την κοινωνική ανταπόκριση και για την ώθηση που δείχνουν οι νέες γενιές στον αγώνα για μια δημοκρατία αντάξια του ονόματος της και για κοινωνική δικαιοσύνη ενάντια στους τραπεζίτες και στους συνένοχους πολιτικούς.  Είμαστε δίπλα τους, ολόψυχα,  στις συνελεύσεις της γειτονιάς αλλά και έμπρακτα.  Αν θέλουν να απαξιώσουν την τόλμη τους αποκαλώντας τους «perroflautas» εμάς μπορούν να μας αποκαλούν «iaioflautas».

 Προχωρούμε σε αυτή την πράξη σήμερα 27 Οκτωβρίου στα πλαίσια της ημέρας δράσης κατά των τραπεζών.  Η οικονομική ολιγαρχία θυσιάζει τις ζωές μας για να εξασφαλίσει τα προνόμια της.  Την ανευθυνότητα των οικονομικών ιδρυμάτων την πληρώνουμε εμείς το  σύνολο των πολιτών, που δεν σταματάμε να πληρώνουμε τραπεζικά λύτρα.  Μετατρέπουν τα ελλείματα τους σε δημόσιο χρέος.  Επιπροσθέτως κερδοσκοπούν και επωφελούνται συντηρώντας το.  Σαν να μην έφταναν αυτά, αυτή η κατάσταση αποτελεί πρόσχημα για να ισοπεδώσουν την υγεία, την παιδεία, και ό,τι απομένει από το «Κράτος Πρόνοιας» και να ιδιωτικοποιήσουν τις βασικές υπηρεσίες με σκοπό το κέρδος.

ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ.  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ.  ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.   ΤΕΡΜΑ ΣΤΙΣ  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ.  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΣΗΣΗ.  ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!

Οι τράπεζες έπιασαν την καλή με τη «φούσκα» των ακινήτων και τώρα πετάνε στο δρόμο  με εξώσεις χιλιάδες άτομα.

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΞΩΣΗ.  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΡΑ!  ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.  ΔΕ ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!

Οι τράπεζες βυθίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αρνούμενες την πίστωση και αφήνοντας χωρίς οξυγόνο την παραγωγική οικονομία.  Μας παρασύρουν στην οικονομική ύφεση, στη μαζική ανεργεία, στην πτώχευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Και από πάνω, αποτελεί το πρόσχημα για να κάνουν ακόμα πιο επισφαλείς τις συνθήκες εργασίας των μισθωτών.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!

Διαλέξαμε την Banco Santander γιατί έχει γίνει σύμβολο κατάχρησης.  Ο Botín, ο πρόεδρός της είπε στην αρχή αυτού του έτους: “είμαστε φανερά νικητές στην πρόσφατη οικονομική κρίση”.  Αναγνωρίζοντας ότι έχουν καθαρό κέρδος 35.000 εκατομμύρια ευρώ  τα τελευταία 4 χρόνια.  Δεν έχουν σταματήσει να αυξάνουν τα κέρδη που αποκτούν σε οικονομικούς παραδείσους (248 εκατομμύρια το 2008).  Ο Βotín έχει ατομική περιουσία 1700 εκατομμύρια ευρώ.

ΦΤΑΝΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ.  ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ!

87 Comments »

 1. Salvador Galmes Nicolau dice:

  Quien mucho abarca poco aprieta. Hay que dirigirse siempre a una persona que tomó una mala decisión y buscar pruebas.
  Un ejemplo:
  Los hechos demuestran que los bancos se han puesto de acuerdo en j… al personal. Alguien tuvo la idea, alguien los reunió.
  Y el gobirno calló porque alguien tuvo la fuerza de imponerlo ¿QUIEN?

 2. Hi, excellent web-site you’ve gotten going here.

 3. […] comienza el manifiesto con el que Iaioflautas se dio a conocer en nuestro país. Era el 27 de octubre de 2011, pero las […]

 4. […] “Somos la generación que luchó y consiguió una vida mejor para sus hijos e hijas. Ahora están poniendo el futuro de nuestras hijas y nietas en peligro. Estamos orgullosas de la respuesta social y del empuje que están mostrando las nuevas generaciones en la lucha por una democracia digna de este nombre y por la justicia social” – iaioflautas.org […]

  • Vera Gómez Pardeiro dice:

   solo tengo q puntualizar q la fundación Botín está financiando proyectos d Educacion responsable y otros programas solidarios q contribuirán a avanzar hacia una sociedad + justa.
   Algunos piensan q esto lo hacen solo como marketing para mejorar su imagen, algo parecido a las donaciones d Amancio Ortega; yo prefiero creer q han reflexionado y están cambiando el rumbo… Ortega exigiendo a sus filiales garantías de cumplimientos laborales y Botín transformando el banco heredado en una entidad para fines sociales, q es lo q tendrian q ser los bancos: herramientas para el avance de la sociedad hacia un desarrollo sostenible (social, económica y ambientalmente)

 5. […] 07 19:00 Presentació del libre Iaioflautas desobediencia civil en acción Carrer de Sant Pere Mésn Baix, 70 <M> L1-L4 […]

 6. MANUELA MONZON NAVARRO dice:

  SOS,,, MAY DAY,,, SOS,,,
  NECESITO QUE ALGUIEN ME EMPADRONE PARA VOTAR,,, Y PODER PEDIR AYUDAS,,, ME QUIEREN EXCLUIR,,, LAS DEL PSOE Y PP,,, Y OTROS,,
  POR FAVOR ,,, AYUDADME,,,, ES CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE,,
  YO PREFIERO VIVIR,,, AUNQUE SEA PUTEADA.
  UN BESO ,,,, VIVA CATALUÑA!

 7. […] of unemployed, lazy youth with nothing better to do than protest. The eruption of the Senior Citizen Iaoflauta collective in Barcelona dismantled the media’s repetitive, closed-minded mantra that 15M is a collection of […]

 8. […] of unemployed, lazy youth with nothing better to do than protest. The eruption of the Senior Citizen Iaoflauta collective in Barcelona dismantled the media’s repetitive, closed-minded mantra that 15M is a collection of […]

 9. […] tarifes del transport públic o les retallades socials i sanitàries, tal com expliquen en el seu manifest del 27 d’octubre de 2011. Des de llavors, la seva presència, al carrer i als mitjans, ha estat […]

 10. […] y como consta en su Manifiesto, la lucha de los Yayoflautas incluye diversas causas sociales que deben mejorar inmediatamente. Su […]

 11. felipe dice:

  Tenemos que formar un partido nuevo que tenga un programa que soluciones todo lo que estamos reivindicando y que arregle el paro que de trabajo a todo el mundo, que de vivienda, pensiones,, sanidad, educación, cultura deporte, ocio, termine con la corrupción nos de la republica, el verdadero estado laico,reforma ley electoral, y que nos de la mayoria absoluta en los parlamentos y asi poder reformar la constitución y llegar a la republica.

 12. […] 11h · c/11 de juny · Jocs i activitats infantils organitzades pels Iaioflautes i l’Escola de Circ Rogelio […]

 13. […] pero muy emocionante para mí. Otra experiencia y mucha admiración por nuestros mayores y su manifiesto, aquí os dejo el […]

 14. […] Seguir leyendo Posteado en Entrevistas el 26/12/2013 por despegando. […]

 15. […] que hacen que no se den por vencidos. Nacieron bajo los ideales del 15M. Responden al nombre de iaioflautas y llevan la desobediencia civil por bandera. Vestidos con chalecos reflectantes, no les tiembla el […]

 16. […] of unemployed, lazy youth with nothing better to do than protest. The eruption of the Senior Citizen Iaoflauta collective in Barcelona dismantled the media’s repetitive, closed-minded mantra that 15M is a collection of […]

 17. felipe dice:

  Tenemos que formar ujn partido nuevo, con un programa que nos de mayorias absolutas tanto en el Parlamento Nacional Español , como en las Autonomias para barrer a todos los actujales politicos y cambiar la Constitución, conseguir l Republica, el verdadero estado laico, terminar con la corrupcion, el fraude, salvar las pensiones, el paro, la seguridad social, la sanidad publica, la educacion publica, trabajo para todo el mundo, etc.

 18. […] ce palmarès de la persistence, aux côtés de la PAH, on ne peut passer sous silence les iaioflautas, une organisation de personnes âgées en colère. Iaio = personne âgée, flautas = terme […]

 19. […] Este movimiento esta formado por personas mayores que simpatizaron con el 15 M desde Barcelona. Una plataforma que surge con el ánimo de apoyar en los jóvenes en sus reivindicaciones y quitar el nombre despectivo de “perroflauta” como algo marginal de los jóvenes de izquierdas. Sus protestas se concentran en algo muy sencillo como es que la democracia debe cambiar para acercarse mucho más a los ciudadanos, es decir, no sólo participar cada 4 años en las elecciones sino también en diferentes aspectos que afectan al ciudadano, cómo ocurre en otros países de la Unión Europea. Además de las consignas que surgen de los diferentes movimientos juveniles. Aquí podéis leer su manifiesto en castellano, ya que poco a poco se han ido extendiendo por España http://www.iaioflautas.org/el-nostre-manifest/#castellano […]

 20. […] of unemployed, lazy youth with nothing better to do than protest. The eruption of the Senior Citizen Iaoflauta collective in Barcelona dismantled the media’s repetitive, closed-minded mantra that 15M is a collection of […]

 21. […] με το δικό τους τρόπο. Αλλά, όπως λένε, ο αγώνας είναι ο ίδιος: “για μία αξιοπρεπή δημοκρατία και κοινωνική […]

 22. […] algunos, tampoco dejan de luchar, como nuestros “yayoflautas” […]

 23. Anselmo dice:

  Celestino Sanchez Ramos
  Sueldo del revolucinario cuando era concejal de Barberá del Vallés 4.328,51 Euros mas 250 como portavoz de ICV. Vicepresidente de Aguas de Barbera empresa de servicios municipal, ¿Cuanto?. Miembro de la junta de Caja Catalunya, antes del desastre. Va de abuelo pero ninguno de nosotros va a poder prejubilarse a la tierna edad de 60 años con su sueldazo.

  • Robert del Nilo dice:

   Anselmo: tú que harías si hubieras alcanzado una buena situación en la vida? Dar el 75% de tus ingresos a la parroquia? Renunciar al cargo te ocupabas? No jubilarte antes de los 65 años con la pensión que hubieras generado? Cómo hubieras actuado en conciencia SINCERAMENTE? Crees de verdad que tú hubieras dado ejemplo de comportamiento y que Celestino no lo hace? Qué haces ahora? Qué haces por los demás? Puedes considerarte un ejemplo desde que tuviste uso de razón? Si antes hubieras sido un «no concienciado», ahora ya no podrías ser razonable ni generoso? Si hay alguien que esté libre de todo pecado…

 24. […] que nos recuerdan lo importante que son nuestros mayores y lo mucho que podemos aprender de ellos (http://www.iaioflautas.org/el-nostre-manifest/#castellano). Y multitud de plataformas en la web 2.0 que presentan y discuten en general todas estas […]

 25. […] über die Gründe für die katastrophale Situation der Bank. Die Veteranengruppe besitzt einen eigenen Blog, in dem ihr Manifest in verschiedenen Sprachen veröffentlicht wird: Ahora están poniendo el […]

 26. […] nem um “vão se foder” nas musicas…). Atenção para este grupo de velhinhos, os Iaioflautas. Idosos sem família e com aposentadoria bem magra protestavam e foram chamados de […]

 27. […] de nuestros iaioflautas de Barcelona; Paco González, nos envía esta carta dirigida al President Artur Mas y que […]

 28. […] こうして生まれたイヤヨフラウタのデビューは2011年10月27日「人間のために役立つ経済」を求めて行ったサンタンデール銀行の占拠。この日に読み上げられたマニフェストは、こう始まっています。 […]

 29. […] This unusual squat has received a huge amount of media attention, even abroad, and the Grannies and Granddads of Berlin have been compared to Spain’s old-age pensioners who are fighting austerity, the Iaioflautas. […]

 30. […] qui revendiquent leur filiation avec le mouvement des «indignés», espèrent bien rétablir la «justice sociale», en particulier en luttant pour la protection et l’amélioration de l’État-providence. […]

 31. Patricia Lagunas Sotomayor dice:

  Si les encuentro toda la razon y a cualquier edad se debe luchar, es cierto que ellas ya lucharon contra la dictadura de Franco, entonces ellas ya tienen la experiencia con la que oueden ayudar en la lucha a los que son jovenes ahora, yo tengo 67 anos y vivo en Suecia asilada politica ciudadana sueca, y ahora aqui me tocado luchar para defender los derechos del pueblo y los jubilados, porque todos los paises que tienen el neolioberalismo estan los pueblos tocados los estudiantes, los trabajadores, los parados, los jubilados estamos todos mal, bueno no los directores de bancos o empresas, no los ricos, pero la mayoria el pueblo esta terriblemente mal, cuando los directores de los bancos Santander se repartieron 400 millones de euros entre ellos, yo pense ojala que le den aunque sea 20 millones de euros al pueblo que habia tenido un terremoto, pero no fue asi, ellos tienen pero siempre le roban al pueblo, asi es la derecha facista como el gobierno que tienen ustedes ahora, Estados Unidos nunca ha querido cambiar el neoliberalismo que lo han tenido desde los anos 70 como todos los paises latinoamericanos, esa economia ha sido una catastrofe, ha sido una globalizacion de la pobreza, Obama quiere dar recetas pero no puede tiene en estos momentos 59 millones de familias en extrema pobreza, mas de 50 millones de parados y sigue aumnetando, pero los paises latino americanos que han salido de la tutela de Estados Unidos y han eliminado el neoliberalismo estan saliendo de la pobreza en que esta los sumio, Venezuela ha disminuido su pobreza en 50%, Paraguay ha disminuido 12% pero ahora tiene problemas por el golpe de estado, Ecuador ha disminuido su pobreza en un 20%, como se ve si el pueblo permite que esto siga llegaran a ser muy muy pobres, por eso estas personas que ya son mayores saben lo que estan asiendo. Apoyenlas, porque estan en el buen camino, el calla otorga. Por eso no se callen protesten.

 32. […] as well as a clarification of the causes of the catastrophic bank situation. This veteran group has its own blog in which it has published a manifesto in various languages: Ahora están poniendo el futuro de […]

 33. […] as well as a clarification of the causes of the catastrophic bank situation. This veteran group has its own blog in which it has published a manifesto in various languages: Ahora están poniendo el futuro de […]

 34. ana dice:

  La verdad que me hace pena que esta gente mayor después de haber luchado por los derechos de sus hijos/as y por ellos ahora tengan unas pensiones tan miserables y incluso los echen de sus casas con 80 años ,eso demuestra que los gobiernos todos están corruptos,yo les animo a todos/as los Yayoflautas porque sigan así yo me manifesté en Barcelona en la Plaça Catalunya y os admiro totalmente por vuestra valentía , todos os apoyamos seguir con esta valentía siempre sois un ejemplo perfecto para toda la sociedad,no votéis a los políticos son distintos perros con el mismo collar , necesitamos cooperación y que la soberanía sea del pueblo no de los políticos sino nos volverán a engañar.

 35. I l'espoli fiscal que? dice:

  De l’espoli a que sotmet Espanya a Catalunya no en parleu mai?

  Doncs ves per on que aquesta és amb molta diferència la més gran de les retallades que pateix el nostre país… i ens afecta a tots.

  • benet dice:

   Parlem també de l’espoli que ens fa el Govern de la generalitat sobre tot als pensionistes amb l’eureo per receta

   ja esta be de tant ploramica amb espanya i madrid ¡¡¡¡¡¡¡¡

  • marcel dice:

   Y el botellon que? però que vols? que els iaios s’apuntin ara a totes les batalles dels altres? I Siria que? Llegeix-te el manifest si creus que no hi han prou reivindicacions o no hi han les que per tu son prioritàries doncs tranquil que segur que trobes una organització o partit que s’ajusti als teus ideals. I el pacte fiscal que? Segur que els grups independentistes no recolzen la lluita contra els desnonaments en els seus estatuts. Això es el pluralisme i es força bo.

 36. Eva Lucas dice:

  Enhorabona per crear aquest moviment a favor de fer complir els vostres drets, ALCEU LA VEU!! NO CALLEU DEVANT LES INJUSTICIES SOCIALS!! Tota una vida per tenir una jubilació en condicions i desprès ens surten amb «retallades», ànims i prometo seguir el vostre moviment i proclamarlo allà on vagi. Salutacions cordials. Eva.

 37. Angel Gonzalez dice:

  Ayer vi una pequeña reseña vuestra en televisión y me sorprendió agradablemente. Pensé que ya era hora, que también los mayores dijeramos que no nos gusta el mundo que están construyendo los mercados y los poderosos.
  Yo no puedo quedarme inpasible ante un movimiento de rejuvenecimiento, como el que habeis iniciado.
  Estoy dispuesto, siempre dentro de mis posibilidades para ayudaros a vosotros y a la sociedad en general.
  No hemos luchado para esto.

 38. María dice:

  Desde Sevilla ¡¡¡gracias por organizaros!!!! Salud y p’alante.

 39. Prometeo dice:

  Es extraordinario-y lamentable– que ante la avalancha del fascismo de la corrupción político-financiera, los que han luchado en otra época contra la dictadura, ahora hagan lo mismo, no por ellos, que también, sino por sus hijos y sus nietos a los que el gansterismo les está robando el futuro y los está esclavizando. Es necesario que todos, jóvenes y menos jóvenes, personas de todas las edades víctimas de los criminales y sus colaboradores de los gobiernos inmorales, corruptos y ladrones, hagamos frente al saqueo que están llevando a cabo, mientra les han dado miles de millones de nuestro dinero a los banqueros.

 40. […] Placu Kataloni. Ich celem jest wspieranie na swój sposób młodych ludzi. Ale, jak podkreślają, walczą o to samo: o demokrację godną swojej nazwy i o sprawiedliwość społeczną, przeciw bankierom i […]

 41. […] entstand. Ihr Ziel ist es, die Jüngeren auf ihre eigene Art zu unterstützen. Aber der Kampf sei der gleiche [en], bekräftigen sie: “Für eine Demokratie, die ihrem Namen gerecht wird und für soziale […]

 42. Carmen Gutiérrez dice:

  Queridos «iaios» y queridas «iaias»

  quiero manifestaros que estoy orgullosa de vuestras acciones y vuestra fuerza, que hablo de todo ello con mi alumnado y que me gustaría apoyaros más.

  Soy cuenta-cuentos (para personas mayores, no para criaturas) y querría saber si podría ayudaros a pasar un ratito entretenido el que nos acercaramos a hacer un espectáculo ahí.

  Ya nos diréis.

  Un abrazo enorme y mucha fuerza

 43. […] mismo día, en Barcelona, el colectivo de Iaioflautas, activistas de la tercera edad vinculados al 15M, se suma al llamamiento y unos 70 toman el […]

 44. FRANCESC CABALLERO I GARCIA dice:

  Jo visc a Terrassa i també vull ser un iaioflauta, per una democracia real i no solament politica i financera, que algu am digui com fer-ho.
  Salut i força Francesc.

 45. Molt impressionat!!!

  What you do is wonderful and inspiring. My blog post in support of your direct actions>

  http://bretthetherington.blogspot.com/2012/02/grandparents-who-protest-iaioflautas.html

 46. […] Catalunha. O objectivo é, à forma deles, prestarem apoio aos jovens. Mas a luta, asseguram,  é a mesma: “por uma democracia digna do seu nome e pela justiça social contra os banqueiros e […]

 47. […] Catalunya.  Its objective is to support the youth in their own way. But the fight, they assert, is the same: “for a dignified democracy by name and social justice against conspiratorial bankers and […]

 48. […] Catalunya.  Its objective is to support the youth in their own way.  But the fight, they assert, is the same: “for a dignified democracy by name and social justice against conspiratorial bankers and […]

 49. […] Primera frase del Manifiesto de los yayoflautas. […]

 50. Magdalena llauradó i Cubells dice:

  Tinc molt d’interés a parlar amb la M de las Nieves Bonal.
  Em podeu escriure a:
  Aparta de correus, 17 Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona

 51. Jerònia Salamanca Guillén dice:

  Bon vespre!
  Tinc un especial interés a contactar amb la Maria de las Nieves Bonal.
  Apartat de correus, 17 Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona

 52. Magdalena dice:

  Bon Vespre!

 53. Montse dice:

  No estoy jubilada pero me ofrezco para colaborar. Llevamos toda la vida trabajando y pagando impuestos para un mundo mejor. No estoy dispuesta a que nos roben los frutos de todo ese esfuerzo, no sin luchar.

 54. Pep Martinez dice:

  M’apunto! Cal espavilar els joves. Potser si ens veuen anosaltres s’animaran

 55. Pep Martinez dice:

  M’apunto! Cal espavilar els joves. Potser si ens veuen a nosaltres s’animaran.

 56. […] en el barrio de Bellvitge, la semana pasada fue el bus, pero prometen más acciones!!!  Son els iaoflautas Compartevar ai2_hide_embeds = true; Clasificado en: sociedad   « El festival de […]

 57. teresa dice:

  Estamos plenamente de acuerdo con vosotros, somos jubilados
  que en su momento luchamos por nuestros derechos y de nuestros hijos, nietos, y de toda la juventud que no tiene esperanza y tiene que marcharse al extranjero. Ya hemos pasado por esto y sabemos lo que es y no lo queremos para nuestros jóvenes.

 58. Toni dice:

  si senyor!!!! em conformo en arribar a la vostra edat amb la meitat de força que vosaltres!
  ENDAVANT!

 59. Amèrica Planas dice:

  Jo vull participar-hi. Com ho de fer?. Estic a Barcelona, soc psicoterapeuta.

 60. Xavier dice:

  Amb tot el meu suport, solidaritat i carinyo.

 61. Luigi dice:

  I’m an italian of 65 years old and i propose to translate the manifest in italian.
  Confirm if interested.
  What does it means IAIO ?

  Luigi

  • Toni dice:

   iaio = nonno

  • sirio dice:

   grandad/grandpa

  • Biel dice:

   Italiano

   # Iaioflautas

   Noi siamo la generazione che ha combattuto e vinto una vita migliore per i loro figli. Ora stanno mettendo il futuro delle nostre figlie e le nipoti in pericolo. Siamo orgogliosi della risposta sociale e la spinta stanno mostrando le nuove generazioni nella lotta per una democrazia degna di questo nome e la giustizia sociale, contro i banchieri ei politici complici. Siamo lì, di assemblee di quartiere sentimento e azione. Se si vuole squalificare il coraggio di chiamarli «perroflautas» a noi che possiamo chiamare «iaioflautas».

   Prendiamo questa azione oggi, il 27 ottobre sotto la giornata di azione contro le banche. L’oligarchia finanziaria sacrificare le nostre vite per garantire i loro profitti. L’irresponsabilità delle istituzioni finanziarie stanno pagando i cittadini, non ci fermiamo a pagare per i salvataggi bancari. Fanno i loro buchi del debito pubblico. Above speculare e rendere beneficio finanziarla. A peggiorare le cose, è la scusa per terminare la salute, l’educazione e tutto ciò che resta del «welfare state» e privatizzare i servizi di base per fare profitto.

   NO SPECULAZIONE PIU ‘. NO ALLA socializzazione delle perdite. Di salvataggio per cittadinanza e non per le banche. ARRESTO DEI TAGLI! No alla privatizzazione! NON PAGARE IL DEBITO!.

   Le banche fare una strage, con la bolla immobiliare e sta ora guidando migliaia e migliaia di persone sgomberate sulla strada.

   SFRATTO O PIU ‘. Pagamento retroattivo ADESSO. GARANZIA PER IL DIRITTO ALLA CASA. Non capisco, GENTE SENZA CASE E CASE SENZA GENTE!

   Le banche stanno annegando le piccole e medie yal @ strabajadores abnegazione di credito e di ossigeno lasciando l’economia produttiva. Trascinare noi alla depressione economica, la disoccupazione di massa e nel fallimento delle piccole e medie imprese. A peggiorare le cose, è la scusa per le condizioni ancora più precarie di lavoratori occupati.

   ECONOMIA desiderosi di servire il POPOLO!

   Abbiamo scelto il Banco Santander, perché è diventato un simbolo di abuso. Botin, il presidente, ha detto che all’inizio di quest’anno: «Ci sono chiaramente vincitori della recente crisi economica», riconoscendo che esse hanno avuto un utile netto di 35.000 milioni di euro negli ultimi 4 anni. Essi non hanno smesso di profitti in aumento nei paradisi fiscali (248 milioni nel 2008). Booty ha una fortuna personale di 1.700 milioni di euro.

   ARRESTO frode fiscale i ricchi! TASSAZIONE PER UNA FIERA!

  • benet dice:

   iaio = nonno
   iaia= nonna

 62. Gracias por existir, por movilizaros, por seguir en la lucha. Sois imprescindibles. Desde Galicia con amor.

 63. Montse Ortiz i Pons dice:

  Soc una iaiaflauta, adherida a l’Assemblea dels indignats del meu poble, i ens ha agradat molt la vostra iniciativa.

  Endavant iaios i iaias del món!!

 64. […] El manifiesto de los "iaioflautas" http://www.iaioflautas.org/el-nostre-manifest/&nbsp; por arsuceno hace nada […]

Responder a Agenda fins el 09 de març 2014 | Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *