RSS Feed

FORA INTERESSOS PRIVATS DE LA SANITAT PUBLICA

13/02/2017 by iaioflautas

La Sanitat Pública Catalana era el 2008 la cinquena per amunt en el rànquing de qualitat a Espanya. Al 2016 és també la cinquena, però per baix i la primera juntament amb València i Canàries les que ofereixen «els pitjors serveis sanitaris públics».

La Generalitat destina prop de 2.400 milions d’euros a concerts sanitaris, és a dir, a la compra de serveis assistencials a operadors privats. Així se situa com la comunitat autònoma que més percentatge del seu pressupost destina a aquestes partides que suposa un 25,6% respecte al total de la despesa sanitària, molt per davant de Madrid (10,6%) o Canàries (10,5%) i també és l’única de tot l’Estat Espanyol en què els centres públics i privats formen part de la xarxa d’atenció pública SISCAT.

D’altra banda, Catalunya és la comunitat autònoma que ha retallat més en el pressupost en salut. Des del 2011 s’han aplicat unes retallades pressupostàries de 1500 milions d’euros al sistema públic el resultat està sent una degradació continuada que es plasma per exemple en que Catalunya és la comunitat autònoma que més pacients té actualment en llistes d’espera

Aquesta degradació i pèrdua de qualitat del sistema públic ha servit d’excusa per augmentar el negoci de la sanitat privada. S’han fet externalitzacions de serveis sanitaris a entitats privades amb ànim de lucre i milers de pacients derivats a centres que fan de la salut un gran negoci pagant el sistema públic, és a dir amb la recaptació dels nostres impostos.

 Els discursos sostinguts i mantinguts des de fa anys per part d’alts càrrecs responsables de la sanitat pública catalana -que curiosament molts provenen del sector privat i interessats en que la gestió de la sanitat pública es faci a partir de fórmules de dret privat argumentant la suposada ineficàcia del servei públic. Doncs bé, recentment el conseller de Salut, Antoni Comín, s’ha vist obligat a desmentir públicament aquesta fal·làcia i a reconèixer que l’activitat sanitària pública és més econòmica i amb millors resultats de qualitat. Així mateix els nombrosos casos de corrupció que han sortit a la llum pública provenen del sector consorcial i de les grans corporacions privades.

Per tant, ens reafirmem en la nostra posició en defensa del caràcter nítidament públic del sistema i no el «mitificat públic-privat» en ús i abús en l’actualitat, perquè quan parlem de sanitat pública estem parlant d’accessibilitat universal, que té una funció i vocació de servei al bé comú, que respon a uns valors democràtics i que busca el màxim benefici social.

NO A DESCAPITALITZACIÓ I PRIVATITZACIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA

CASTELLANO

FUERA INTERESES PRIVADOS DE LA SANIDAD PUBLICA

La Sanidad Pública Catalana era en 2008 la quinta por arriba en el ranking de calidad en  España. En el 2016 es también la quinta, pero por abajo y la primera junto con Valencia y Canarias las que ofrecen “los peores servicios sanitarios públicos”.

La Generalitat destina cerca de 2.400 millones de euros a conciertos sanitarios, es decir, a la compra de servicios asistenciales a operadores privados. Así se sitúa como la comunidad autónoma que más porcentaje de su presupuesto destina a estas partidas que supone un 25,6% respecto al total del gasto sanitario, muy por delante de Madrid (10,6%) o Canarias (10,5%) y también es la única de todo el Estado Español en que los centros públicos y privados forman parte de la red de atención pública SISCAT.

Por otra parte, Catalunya es la comunidad autónoma que ha recortado más en el presupuesto en salud. Desde el 2011 se han aplicado unos recortes presupuestarios de 1500 millones de euros al sistema público cuyo resultado está siendo una degradación continuada que se plasma por ejemplo en que Catalunya es la comunidad autónoma que más pacientes tiene  actualmente en listas de espera

Esta degradación y pérdida de calidad del sistema público ha servido de excusa para aumentar el negocio de la sanidad privada. Se han hecho externalizaciones de servicios sanitarios a entidades privadas con ánimo de lucro y miles de pacientes derivados a centros que hacen de la salud un gran negocio pagando el sistema público, es decir con la recaudación de nuestros impuestos.

 Los discursos sostenidos y mantenidos desde hace años por parte de altos cargos responsables de la sanidad pública catalana  -que curiosamente   muchos provienen del sector privado- e interesados en que la gestión de la sanidad pública se haga a partir de fórmulas de derecho privado argumentando la supuesta ineficacia del servicio público. Pues bien, recientemente el Conseller de Salud, Antoni Comín, se ha  visto obligado a desmentir públicamente esta falacia y a  reconocer que la actividad sanitaria pública es más económica y con mejores resultados de calidad. Asimismo los numerosos casos de corrupción  que han salido a la luz pública provienen del sector consorcial y de las grandes corporaciones privadas.

Por tanto,  nos reafirmamos en nuestra posición en defensa del carácter nítidamente público del sistema y no el “mitificado público-privado” en uso y abuso en la actualidad, porque cuando hablamos de sanidad pública estamos hablando de accesibilidad universal, que tiene una función y vocación de servicio al bien común, que responde a unos valores democráticos y que busca el máximo beneficio social.

NO A LA DESCAPITALIZACIÓN Y PRIVATIZACION DE LA SANIDAD PÚBLICA


1 comentario »

  1. does dice:

    Freeⅼɑncіng also can еnd in an enormous “plus” regaгding your income.
    Instead of having to settle for the particular ѕaⅼary thаt is provided by the one regulation firm that you just work, you will have а great deaⅼ
    of ⅼeeway in setting your personal pay rates. This іssue can result in significantly more money for you.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *