RSS Feed

Una vida digna per les nostres filles

01/07/2016 by iaioflautas

UNA VIDA DIGNA PER LES NOSTRES FILLES

Diuen que la situació econòmica ha millorat, però la realitat és que l’acumulació de la riquesa en poques mans, genera una creixent desigualtat entre les persones d’aquest país.

Aquesta situació és fa necessari corregir-la, doncs la injustícia social que significa la pobresa i l’exclusió social i que afecta a una gran part de les famílies d’aquest país, seguirà aguditzant-se.

La reforma laboral és una altra de les causes que han contribuït a crear aquesta situació de pobresa entre les classes treballadores. Ha facilitat i abaratit els acomiadaments, s’han retallat serveis, s’han perdut drets, les pensions ja no s’incrementen d’acord amb el cost de la vida, s’han precaritzat els contractes de treball, ha propiciat l’abaratiment dels salaris dels treballad@rs i ha debilitat la negociació col.lectiva a favor de les patronals.

Ens preocupa els efectes de les polítiques injustes entre la població en risc de pobresa, amb especial incidència en els nostres fills, nets i el conjunt de joves que tenen aspiracions lògiques d’autonomia personal i que per la manca d’un treball sòlid veuen frustrats objectius tan elementals com el de comprar o llogar una vivenda o la voluntat de formar una família.

La crisi també ha colpejat amb duresa els drets de les dones treballadores que han vist com la discriminació de gènere els ha afectat a les seves condicions de treball. La segregació competencial, la precarietat i la desigualtat salarial, la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, són elements que han generat un retrocés evident en les condicions de treball i de vida.

Aquests dies estem veient com els poders político-econòmics (president de la CEOE, president del Banc d’Espanya) apareixen als mitjans de comunicació aconsellant als governs de torn que encara hi ha marge per estrenyer més el cinturó als treballad@rs, amb propostes de precarització contractual i contenció o baixada salarial, amb l’objectiu de precaritzar més les condicions de treball, amb la conseqüència de generar més desigualtat i pobressa.

Aquestes són les preocupacions d’aquests senyors i no els milers de milions que es perden cada any amb la corrupció i el frau fiscal (QUINA VERGONYA¡¡¡).

En aquest context de crisi, el sistema està generant desigualtat social de classe i pobresa en la majoria de la societat.

L’assemblea de iaioflautes reivindiquem que es prenguin mesures per part del govern de la Generalitat d’acord amb els punts següents:

 1. Una societat que posi a les persones al centre de les polítiques.

 2. No a la precarietat laboral. No a l’aplicació de la reforma laboral a Catalunya.

 3. Jubilació als 60 anys amb partides als pressupostos de l’estat que garanteixin la viabilitat de les pensions públiques de les generacions futures.

 4. Renda bàsica universal per a què totes les persones puguin tenir una vida digna

 5. Dret a la vivenda i no als desnonaments

 6. Volem una societat on les persones tinguin igualtat d’oportunitats i puguin desenvolupar-se plena i lliurement amb la seva diversitat personal, ètnica, sexual i de gènere

Guany qui guany, nosaltres seguirem perseverant

Barcelona, 1 de juliol de 2016

 

UNA VIDA DIGNA PARA NUESTRAS HIJAS

Dicen que la situación económica ha mejorado, pero la realidad es que la acumulación de la riqueza en pocas manos, genera una creciente desigualdad entre las personas de este país.

Esta situación es necesario corregirla, pues la injusticia social que significa la pobreza y la exclusión social y que afecta a una gran parte de las familias de este país, seguirá agudizándose.

La reforma laboral es otra de las causas que han contribuido a crear esta situación de pobreza entre las clases trabajadoras. Ha facilitado y abaratado los despidos, se han recortado servicios, se han perdido derechos, las pensiones ya no se incrementan de acuerdo con el coste de la vida, se han precarizado los contratos de trabajo, ha propiciado el abaratamiento de los salarios de los trabajador@s y ha debilitado la negociación colectiva a favor de las patronales.

Nos preocupa los efectos de las políticas injustas entre la población en riesgo de pobreza, con especial incidencia en nuestros hij@s, niet@s y el conjunto de jóvenes que tienen aspiraciones lógicas de autonomía personal y que por la falta de un trabajo sólido ven frustrados objetivos tan elementales como el de comprar o alquilar una vivienda o la voluntad de formar una familia.

La crisis también ha golpeado con dureza los derechos de las mujeres trabajadoras que han visto como la discriminación de género les ha afectado en sus condiciones de trabajo. La segregación competencial, la precariedad y la desigualdad salarial, la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, son elementos que han generado un retroceso evidente en las condiciones de trabajo y de vida.

Estos días estamos viendo como los poderes político-económicos (presidente de la CEOE, presidente del Banco de España) aparecen en los medios de comunicación aconsejando a los gobiernos de turno que todavía hay margen para estrechar más el cinturón a los trabajador@s, con propuestas de precarización contractual y contención o bajada salarial, con el objetivo de precarizar más las condiciones de trabajo, con la consecuencia de generar más desigualdad y pobreza.

Estas son las preocupaciones de estos señores y no los miles de millones que se pierden cada año con la corrupción y el fraude fiscal (¡¡¡QUE VERGÜENZA¡¡¡).

En este contexto de crisis, el sistema está generando desigualdad social de clase y pobreza en la mayoría de la sociedad.

La asamblea de iaioflautas reivindicamos que se tomen medidas por parte del gobierno de la Generalitat de acuerdo con los siguientes puntos:

 1. Una sociedad que ponga a las personas en el centro de las políticas.

 2. No a la precariedad laboral. No a la aplicación de la reforma laboral en Cataluña.

 3. Jubilación a los 60 años con partidas en los presupuestos del estado que garanticen la viabilidad de las pensiones públicas de las generaciones futuras.

 4. Renta básica universal para que todas las personas puedan tener una vida digna

 5. Derecho a la vivienda y no a los desahucios

 6. Queremos una sociedad donde las personas tengan igualdad de oportunidades y puedan desarrollarse plena y libremente con su diversidad personal , étnica , sexual y de género

Gane quien gane, nosotros seguiremos perseverando Barcelona, 1 de julio de 2016


No hay comentarios »

No comments yet.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *