RSS Feed

#27Obcn ocupem la Generalitat perquè volem decidir i #DecidimAquíAra República Catalana del 99%

27/10/2012 by iaioflautas

 

Avui #27Obcn, un any després de la nostra primera acció i durant el primer aplec de iaioflautas d’arreru, ocupem la Generalitat de Catalunya per declarar que volem decidir i

#DecidimAquíAraRepública Catalana del 99%

 Nosaltres, persones que residim a Catalunya i que constituïm el 99% del poble, desposseïdes, maltractades i ofegades per una gestió de la crisi en favor dels molt rics i poderosos que l’han provocada,  ens declarem independents de l’oligarquia financera i de les institucions al seu servei: de la Troika ( BCE, FMI i Comissió Europea), del Regne d’Espanya (amb la monarquia borbònica i l’exèrcit com els seus pilars i garants) i de l’OTAN ( i el tutelatge estadounidenc aparellat). Volem decidir.

 Volem decidir i decidim ser persones lliures i iguals associades; posar el dret a l’existència i vida digna de les persones com a pilar bàsic d’aquesta associació. Aquest dret haurà de ser garantit per sobre de qualsevol obligació de deute, que, en tot cas, haurà de ser auditada per reconèixer o no la seva legitimitat. Les entitats bancàries no han de rebre un euro més en concepte de rescat  i els bancs rescatats hauran de passar a control públic.

 Volem decidir i decidim que el dret a l’habitatge està per sobre de qualsevol deute hipotecari i que tot el parc immobiliari desocupat en posessió dels bancs quedi a disposició de la creació d’un parc d’habitatges de lloguer social. S’haurà de vetllar perquè cap persona quedi sense sostre.

 Volem decidir i decidim que totes les persones residents a Catalunya tenim dret  a una educació i una sanitat pública i de qualitat garantides i proveïdes de recursos suficients, a una  legislació que garanteixi els drets de les persones treballadores asssalariades i autònomes a  unes condicions de treball dignes i a participar en les decissions de l’empresa, a una pensió digna per a la vellesa, a un servei de suport a l’autonomia personal per les persones amb diversitat funcional, i a una renda bàsica incondicionada que garateixi la llibertat i permeti a cadascun perseguir llurs projectes. Per tal de garantir-ho s’haurà de distribuïr de forma justa la riquesa que produïm entre tots i totes.

 Volem decidir i decidim  apartar, encausar i jutjar als banquers i  polítcs de l’antic règim implicats en casos de frau, de corrupció, d’estafa i d’abús de la força.

 Volem decidir i decidim viure en una democràcia real protagonitzada per la majoria de la gent. Volem decidir i decidim començar un procés constituent des de la base per decidir com organitzar l’economia, la política i la societat perquè el 99% de la població puguem accedir a una vida sense precarietat, rica i plena.

 Aquesta tarda, a Madrid hi ha una manifestació contra els pressupostos del deute, generadors d’opressió i misèria.

 http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/10/17/no-a-los-presupuestos-de-la-deuda-generadores-de-opresion-y-miseria/

Estem amb ells,  per una democràcia real i contra la dictadura del deute.

 I és que som  conscients que les nostres aspiracions són comunes a d’altres pobles  germans d’Europa, del Mediterrani, de la Península Ibèrica  Esperem que segueixin pel mateix camí que nosaltres hem optat i podem construïr una Europa federal dels pobles pel 99%. La vaga del 14 de novembre a Portugal,  Regne d’Epanya, Grècia, Malta i Xipre, si la fem esdevenir una #vagaeuropeadel99%  és una  oportunitat per fer madurar una tardor dels pobles, per obrir les portes del futur i caminar junts. Però a algun lloc s’ha  de començar aquesta ruptura democràtica, per què no aquí?,  per què no  ara?

 

———————————————————————————————————————————————————————–

Hoy #27Obcn , un año después de nuestra primera acción y durante el primer encuentro de iaioflautas de todos los lugares, ocupamos la Generalitat de Catalunya para declarar que queremos decidir y

#decidimaquiara : República Catalana del 99%

 Nosotras, personas que residimos en Catalunya y que constiuimos el 99% del pueblo, desposeídas, maltratadas y ahogada por una gestión de la crisis en favor de los muy ricos y poderosos que la han provocado, nos declaramos independientesde la oligarquía financiera y de las instituciones a su servicio: de la Troika ( BCE, FMI y Comisión Europea), del Reino de España (con la monarquía borbónic y el ejército como sus pilares y garantes) y de la OTAN ( y la tutela estadounidense aparejada). Queremos decidir.

 Queremos decidir y decidimos ser personas libres e iguales asociadas; poner el derecho de existencia y a la vida digna de las personas como pilar básico de esta asociación. Este derecho tendrá que ser garantizado por encima de cualquier obligción de deuda, que, en todo caso, tendrá que ser auditada para reconocer o no su legitimidad. Las entidades bancarias que no reciban un euro más en concepto de rescate y los bancos rescatados tendrán que pasar a control público.

 Queremos decidir y decidimos que el derecho a la vivienda está por encima de cualquier deuda hipotecaria y que todo el parque inmobiliario desocupado en posesión de los bancos quede a disposición de la creación de un parque de viviendas de alquiler social. Hrá que velar porque ninguna persona quede sin techo.

 Queremos decidir y decidimos que todas las personas residentes en Catalunya tenemos derecho a una educación y una sanidad pública y de calidad garantizadas y provistas de recursos suficientes, a una legislación que garantice los derechos de la personas trabajadoras asalariadas y autònomas a unas condiciones de trabajo dignas y a participar en las decisiones de su empresa, a una pensión dina para la vejez, a un servicio de apoyo a la autonomía personal para las personas con diversidad funcional y, a una renta básica incondicionada que garantice la libertad y permita a cada uno perseguir sus proyectos. Para garantizarlo habrá que distribuir de forma justa la riqueza que producimos entre todos y todas.

 Queremos decidir y decidimos apartar, encausar y juzar a los banqueros y políticos del antiguo réimen implicados en casos de fraude, de corrupción, de estafa y de abuso de la fuerza.

 Queremos decidir y decidimos vivir en una democracia real protaonizada por la mayoría de la gente. Queremos decidir y decidimos empezar un proceso constituyente desde la base para decidir como organizar la economía, la política y la sociedad para que el 99% de la población podamos acceder a una vida sin precariedad, rica y plena.

 Esta tarde en Madrid, hay una manifestación estatal contra los presupuestos de la deuda, generadores de opresión y miseria.

http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/10/17/no-a-los-presupuestos-de-la-deuda-generadores-de-opresion-y-miseria/

Estamos con ellos,  por una democracia real y contra la dictadura de la deuda.

Y es que somos conscientes que nuestras aspiraciones son comunes a las de otros pueblos hermanos de Europa, del Mediterráneo y de la Península Ibéric. Esperamos que sigan por el mismo camino que nosotros hemos optado y podamos construir una Europa federal de los pueblos para el 99%. La huelga del 14 de noviembre ne Portugal, Reino de España, Grecia, Malta y Chipre, si la convertimos en una #huelgaeuropeadel99% es una oportunidad para hacer madurar un otoño de los pueblos, para abrir las puertas del futuro y caminar juntos. Pero por algún lugar ha de empezar esta ruptura democrática, ¿por qué no aquí? ¿ por qué no ahora?

———————————————————————————————————————————————————————–

English version (via @rubikk)

Today #27Obcn, a year later from our first action and during the first gathering of iaioflautas from lots of places, we occupy the Generalitat of Catalunya (Government of Catalonia) to declare our right to decide and: We decide here and now: Catalan Republic of 99%. We, people living in Catalunya and being part of the 99% of the population, dispossessed, mistreated and suffocated by a crisis management favoring the richest and powerful, the ones who created it, we declare our independance from the financial oligarchy and the institutions serving them: Troika (BCE, FMI, European Commission), Spanish Kingdom (with the Borbon monarchy and the army as its main pillars) and NATO (and the USA tutelage).

We want to decide. We want to decide and we decide to be free human beings and equally associated; guarantee the right of existence and decent living of people as the main pillar of this association. This right must be guaranteed over any debt obligation, which, in any case, will need to be audited in order to admit or not its legitimacy. Banks will no longer receive a single Euro more as a bailout and the rescued Banks will be controlled by the public administration.

We want to decide and we decide the right to habitat is over any mortgage debt and all the empty houses owned by Banks will become a social rent habitat park. We must ensure nobody gets without a home. We want to decide and we decide that all the people living in Catalunya have the right of a high-quality public education and health insurance guaranteed and with enough resources, laws that ensure the worker class and the freelance rights to have decent working conditions and to be able to take part in the company decisions, to a decent retirement pension, to a service supporting the autonomy of people with functional disorders, and to a basic unconditional income ensuring freedom and allowing everybody to pursue their projects. In
order to guarantee that, it will be needed to distribute in a fair way the wealth we all produce.

We want to decide and we decide to move away, press charges against and judge the bankers and politician related with fraud, corruption and force abuse issues. We want to decide and we decide t olive in a real democracy formed by the vast majority of the people. We want to decide and we decide to start a constituent process from the scratch in order to decide how to organize the economy, the politics and the society so the 99% of the population is able to choose a life with no precariousness, rich and full. This afternoon, in Madrid there is a demonstration against the debt budgets, oppression and poverty generators. http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/10/17/no-a-los-presupuestos-de-la-deuda-generadores-de-opresion-y-miseria/ We support them and a real democracy against the debt dictatorship.

And we are aware that our aspirations are the same as the ones they have in other European countries, from the Mediterranean and Iberian peninsula. We hope they follow our way and we are able to build a federal Europe from towns to the 99%. The November 14h strike in Portugal, Spain, Greece, Malta and Cyprus, if we turn it into a #european99%strike it’s a big opportunity to help mature the society, to open the doors of future and walk together. But this democratic breaking-off has to begin somewhere, why not here? Why not now?


15 Comments »

 1. […] by iaioflautas El 27 de octubre, mientras finalizábamos la acción #DecidimAquíAra en la Generalitat de Catalunya durante nuestro primer aniversario, le pidieron a un compañero […]

 2. Pedro Barcelona dice:

  Son ustedes unos cagones, como todos nuestros políticos. Y sois todos ESPAÑOLES REPUBLICANOS, la inmensa mayoría inmigrantes del franquismo, vuestros semejantes por catalanes que fueran, lucharon y murieron por LA REPÚBLICA ESPAÑOLA. Y sin embargo le bailáis el son a los de la estelada, que los anarcosindicalistas en aquella época se los ventilaban a tiros a los católicos independentistas de esa clase de scouts vestidos semimilitarizados. Al independentismo hay que quitarle la careta y que se vea que en el fondo, si doctrina es igual que la fascista española. NO TENÉIS HUEVOS IGUAL K TODO EL MUNDO EN CATALUNYA. Para decir la verdad. VIVA LA III REPÚBLICA ESPAÑOLA. Región de Europa.

 3. […] La resposta té a veure amb la senzilla raó que és així com crec ser més útil per a les esquerres ara mateix. Jo vull el millor resultat per l’esquerra del país. Vull que entri la CUP i que ICV-EUiA tinguin el màxim de diputats. No hi veig cap contradicció. I espero que l’entrada de la CUP sigui un pas més per a la creació d’un futur front d’esquerres que vagi més enllà de sigles i incorpori també als moviments socials del país (en la línia de Més enllà del 25N i de la República Catalana del 99%). […]

 4. indignat dice:

  prou banderes!! quina decepció!!!

 5. Manu dice:

  Llevo más de un año en la calle, con la ilusión del 15M, con lo que podría ser un soplo de esperanza. Y llevo más años aún revindicando derechos conseguidos por nuestros mayores, que ahora desaparecen por el desague del neoliberalismo salvaje. Pero últimamente, se me hace difícil seguir el ritmo nacionalista en Catalunya. Veo la tierra sin fronteras, y las personas iguales por definición. Lo siento, el nacionalismo siempre me ha parecido una expresión de la xenofobia y el racismo. Me decepciona que los iaioflautas jueguen a la diferencia en el mundo de las desigualdades. Y por supuesto, no dejo de admirarles por su generosísima visión social y su actitud desobediente ante la tiranía de nuestro gobierno, pero sinceramente, estoy harto de banderas.

 6. karmen dice:

  Sempre he pensat que es fonamental per a el 15M, que la democràcia siga real i participativa. A les hores ¿quina por de celebrar el referendum? Referendum sí, i a mes a mes, hauria de ser vinculant. O es que no estem lluitant per una democracia real ya?

 7. Pablo dice:

  Mucho hablar sin tener ni idea.

  El 15M des de siempre ha consistido en devolver el poder al pueblo. En que las cosas se organizen des de abajo. Para el 15M lo mas importante es el barrio, el pueblo. Es alli donde la autogestion és realmente possible.

  Planteamientos como los del 25S (muy interesantes) se equivocan en el punto que pretenden organizar des de el marco de estado. El marco de estado lo hemos de romper, y organizarnos des de los barrios.

  El independentismo tiene diferentes partes. Hay una parte que se trata de eso. No podemos entender que desiciones que nos afectan a nosotros y las tenemos clarisimas se pretendan decidir des de fuera (por ejemplo la lengua de la educacion, en catalunya hay consenso por la inmersion linguistica).

  Luego hay la parte nacionalista que vosotros veis. Que a mi también me repugna y me hace apartarme del independentismo.

  Pero ahora mismo estar en contra de la independencia es estar a favor de que otros elijan por ti. Y hace falta que la gente como los iaioflautas se mojen y digan claro que la independencia sin un cambio de sistema no tiene ningun sentido. Que la independencia es un paso hacia un modelo diferente en el que el pueblo salga ganando.

  • el poder para el pueblo dice:

   siento contradecirte, pero por muchos motivos la estelada está intimamente ligada al nacionalismo en catalunya… independencia y nacionalismo aquí van de la mano …lamentablemente!! además pero quién está asegurando que el nuevo estado defienda los derechos del ciudadano y no del poder financiero? quién os ha hecho creer esa falacia?? acaso os pensáis que el nuevo estado va a mirar por el pueblo? yo no estoy en contra de la independencia, estoy en contra del poder que nos esclaviza… y ese supuesto de un estado utópico y cercano al ideal socialista de todo para el pueblo es simplemente una mentira muy muy grande! y en cuanto al nacionalismo, simplemente, es un cáncer, y muy peligroso. referendum? si…nacionalismo?? NO!!!! abajo las banderas!!!

 8. Josep dice:

  Mi intención era apoyaros, ahora que se acerca mi fecha de jubilación. Tenía previsto acompañaros en el aniversario del 27-O pero las reivindicaciones soberanistas, claramente un guiño a la politica secesionista ultraliberal de CiU impide que os dé cualquier tipo de soporte. Además me sorprende que personas de edad y con experiencia avalen la supuesta superioridad ética, moral e intelectual de los catalanes que promueve el catalanismo y es la base del desprecio al resto de españoles.

  • Paco dice:

   Creo que no te has leido el manifiesto, porque si lo lees te enterarás de que no dice nada de eso que dices, sino todo lo cantrario. Por favor antes de escribir lee bien las cosas

 9. adéu dice:

  desde cuándo el movimiento yayoflauta es independentista-nacionalista?? lo pregunto porque personalmente desde mi posición de «indignado» desde aquel 15M en el que un puñado de gente nos echamos a la calle en barcelona para sumar en contra de la dictadura financiera siempre he estado con vosotros. ahora bien si como veo habeis empezado vosotros también con el juego de las banderitas, ya sea la una, la otra o la de más allá… lo siento pero os retiro todo mi apoyo.

  • Paco dice:

   Nunca nos hemos proclamado independestistas-nacionalistas, más bien al contrario, con la excusa de los nacionalismos de uno u otro signo se pretende camuflar lo que de verdad nos preocupa, que son las políticas neoliberales de los nacionalistas españoles y los nacionalistas vascos o catalanes, (PNV, CIU). Mientras nos distraen con mensajes identitarios olvidamos los recortes de lo público.

   • adéu dice:

    pues entonces que haceis con una estelada? perdona pero desde fuera parece que no os aclaráis mucho y que jugáis a varias bandas. desde luego los conceptos de lucha obrera y nacionalismo no son conjugables en un mismo mensaje, así que repito, adéu. y espero que os aclaréis en el concepto porque así lo único que conseguiréis es restar apoyos de una masa que nos hemos movilizado por la gente, las personas, no las banderas y el poder!!!

 10. jordi dice:

  Lo que queréis es imponerla a la gente un nuevo estado, camuflandolo con palabras bonitas de libertad y peticiones de derechos hacia los «pueblos» a la vez que se los arrebatáis a la persona.

  Donde comienza un estado, una nación o un pueblo, ahí acaba la libertad del hombre.

Responder a Pablo Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *