RSS Feed

Manifest – Manifiesto – Statement

27/10/2011 by iaioflautas

Català
Castellano
Français
English
German
Holandès
Russian
Griego

Català
27 octubre de 2011
#iaioflautas

Som de la generació que va lluitar i aconseguir una vida millor per als seus fills i filles. Ara estan posant el futur de les nostres filles i nétes en perill. Estem orgullosos de la resposta social i de l’empenta que estan mostrant les noves generacions en la lluita per una democràcia digna d’aquest nom i per la justícia social, contra els banquers i els polítics còmplices. Estem al seu costat, de sentiment, a les assemblees de barri i també a l’acció. Si volen desqualificar la seva valentia anomenant-los “perroflautas”, a nosaltres ens poden anomenar “iaioflautas”.

Fem aquesta acció avui 27 octubre en el marc del dia d’acció contra els bancs.

L’oligarquia financera està sacrificant les nostres vides per garantir els seus beneficis. La irresponsabilitat de les institucions financeres l’estem pagant la ciutadania, que no parem de pagar rescats bancaris. Converteixen els seus forats en deute públic. A sobre especulen i fan benefici finançant-lo. Com si fos poca cosa, això és l’excusa per acabar amb la sanitat, l’ educació i tot el que queda de l’”Estat de Benestar” i privatitzar els serveis bàsics per fer benefici.PROU ESPECULACIÓ. NO A LA SOCIALITZACIÓ DE LES PÈRDUES. RESCAT PER A LA CIUTADANIA I NO PER ALS BANCS. PROU RETALLADES! NO A LA PRIVATITZACIÓ! AQUEST DEUTE NO EL PAGUEM!

Els bancs van fer l’agost amb la bombolla immobiliària i ara estan expulsant milers i milers de persones desnonades al carrer.

NI UN DESNONAMENT MÉS. DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA JA! GARANTIA PEL DRET A L’HABITATGE. NO S’ENTÉN GENT SENSE CASES I CASES SENSE GENT!

Els bancs estan ofegant el petit i mitjà negoci i les treballadores autònomes, negant el crèdit i deixant sense oxígen l’economia productiva. Ens aboquen a la depressió econòmica, a l’atur massiu i a la fallida de les empreses petites i mitjanes. A sobre, és l’excusa per precaritzar encara més les condicions de les treballadores assalariades.

VOLEM UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES!Hem escollit el Banc Santander, perquè ha esdevingut un símbol de l’abús. Botín, el seu President, va dir a principis d’aquest any: “Somos claramente ganadores en la reciente crisis económica”, reconeixent que han tingut un benefici net de 35.000 milions d’euros els darrers 4 anys. No han parat d’augmentar els beneficis obtinguts en paradisos fiscals (248 milions de 8.8476 d’euros el 2008). Botín té una fortuna personal de 1.700 milions d’euros.PROU FRAU FISCAL DELS RICS! PER UNA FISCALITAT JUSTA!

—————————————————————————————————————————

Castellano
27 octubre de 2011
#iaioflautas

Somos la generación que luchó y consiguió una vida mejor para sus hijos e hijas. Ahora están poniendo el futuro de nuestras hijas y nietas en peligro. Estamos orgullosas de la respuesta social y del empuje que están mostrando las nuevas generaciones en la lucha por una democracia digna de este nombre y por la justicia social, contra los banqueros y los políticos cómplices. Estamos a su lado, de sentimiento, a las asambleas de barrio y también a la acción. Si quieren descalificar su valentía llamándolos «perroflautas», a nosotras nos pueden llamar «iaioflautas».

Hacemos esta acción hoy 27 de octubre en el marco del día de acción contra los bancos. La oligarquía financiera está sacrificando nuestras vidas para garantizar sus beneficios. La irresponsabilidad de las instituciones financieras la estamos pagando la ciudadanía, que no paramos de pagar rescates bancarios. Convierten sus agujeros en deuda pública. Encima especulan y hacen beneficio financiándolo. Por si fuera poco, es la excusa para acabar con la sanidad, la educación y todo lo que queda del «Estado del Bienestar» y privatizar los servicios básicos para hacer beneficio.

BASTA DE ESPECULACIÓN. NO A LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS. RESCATE PARA LA CIUDADANÍA Y NO PARA LOS BANCOS. BASTA DE RECORTES! NO A LA PRIVATIZACIÓN! ESTA DEUDA NO LA PAGAMOS!.

Los bancos hicieron su agosto con la burbuja inmobiliaria y ahora están expulsando miles y miles de personas desahuciadas a la calle.

NI UN DESAHUCIO MÁS. DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA YA!. GARANTÍA PARA EL DERECHO A LA VIVIENDA. NO SE ENTIENDE, GENTE SIN CASAS Y CASAS SIN GENTE!

Los bancos están ahogando al pequeño y mediano negocio y a l@strabajadores autónomos, negando el crédito y dejando sin oxígeno la economía productiva. Nos arrastran a la depresión económica, al desempleo masivo y a la quiebra de las empresas pequeñas y medianas. Para colmo, es la excusa para precarizar aún más las condiciones de las trabajadoras asalariadas.

QUEREMOS UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS!

Hemos escogido el Banco Santander, porque se ha convertido en un símbolo del abuso. Botín, su presidente, dijo a principios de este año: «Somos cláramente ganadores en la reciente crisis económica», reconociendo que han tenido un beneficio neto de 35.000 millones de euros los últimos 4 años. No han parado de aumentar los beneficios obtenidos en paraísos fiscales (248 millones en 2008). Botín tiene una fortuna personal de 1.700 millones de euros.

BASTA FRAUDE FISCAL DE LOS RICOS! POR UNA FISCALIDAD JUSTA!

—————————————————————————————————————————

English
October 27, 2011
#iaioflautas

We are the generation that fought and got a better life for their children. Now they are putting the future of our daughters and granddaughters in danger. We are proud of the social response and the impulse that are showing the new generations in the struggle for democracy worthy of this name and for social justice, against the bankers and complicit politicians. We are at your side, feeling, neighborhood assemblies and also in action. If someone wants to dismiss his bravery by calling them «perroflautas» we can call ourselves «iaioflautas.»

We take this action today October 27 under the day of action against the banks. The financial oligarchy is sacrificing our lives to ensure their profits. The irresponsibility of the financial institutions is paying for the citizens, because we do not stop to pay for bank bailouts. They make their holes in public debt. Furthermore they speculate and make benefit by refinancing. Moreover, this is the excuse to end the health, education and all that remains of the «welfare state» and so privatize basic services to make their profit.

STOP THE SPECULATION. NO TO THE SOCIALIZATION OF LOSSES.

RESCUE FOR CITIZENSHIP AND NOT FOR THE BANKS. NO MORE CUTS! NO TO PRIVATIZATION! DO NOT PAY THIS DEBT!

The banks make a fortune with the housing bubble and now are driving thousands of people evicted onto the street.

NO MORE EVICTION. RETRACTIVE PAYMENT NOW!

WARRANTY FOR THE RIGHT TO HOUSING. DO NOT UNDERSTAND PEOPLE WITHOUT HOMES AND HOUSES WITHOUT PEOPLE!

Banks are drowning the small and medium business and self-employed, denying credit and oxygen leaving the productive economy. They lead us to the economic depression, mass unemployment and the bankruptcy of small and medium enterprises. Furthermore, is the excuse for further precarious conditions of employed women.

WE WANT A ECONOMY TO SERVE THE PEOPLE!

We have chosen the Banco Santander because it has become a symbol of abuse. Botín, the chairman, said earlier this year: «We are clear winners in the recent economic crisis,» acknowledging that they have had a net profit of 35,000 million euros in the last 4 years. They have not ceased to increase profits in tax havens (248 million of 8.8476 € in 2008). Botín has a personal fortune of 1,700 million euros.

STOP FRAUD TAX OF THE RICH! FOR A FAIR TAX!

———————————————————–

Français
27 octobre 2011
#iaioflautas

Nous sommes la génération qui a combattu et a obtenu une meilleure vie pour leurs enfants. Maintenant, on mets l’avenir de notres filles et petites filles en danger. Nous sommes fiers de la réponse sociale et l’impulsion qui montrent les nouvelles générations dans la lutte pour la démocratie digne de ce nom et la justice sociale, contre les banquiers et les politiciens complices. Nous sommes à vos côtés, de sentir, assemblées de quartier et aussi dans l’action. Si on souhaite annuler sa bravoure en les appelant «perroflautas» on peut nous appeler à nous «iaioflautas».

Nous profitons de cette action aujourd’hui Octobre 27 sous la journée d’action contre les banques. L’oligarchie financière sacrifie nos vies pour assurer leurs profits. L’irresponsabilité des institutions financières paient les citoyens, nous sommes toujours à payer pour renflouer les banques. Ils font leurs trous dans la dette publique. Surtout spéculer et faire bénéficier de refinancement. Pour aggraver les choses, c’est l’excuse pour mettre fin à la santé, l’éducation et
tout ce qui reste de l ‘«État de confort» et de privatiser les services de base pour faire des profits.

ARRÊT DE LA SPÉCULATION. NON À LA SOCIALISATION DES PERTES. SAUVETAGE POUR LA CITOYENNETÉ ET NON PAS POUR LES BANQUES. PAS PLUS DE RÉDUCTIONS! NON À LA PRIVATISATION! NE PAS PAYER CETTE DETTE!

Les banques ont fait un massacre avec la bulle immobilière et maintenant sont à l’origine des milliers de personnes expulsées dans la rue.

PAS PLUS D’EXPULSIONS. DÉJÀ LE PAIEMENT RÉTROACTIF! GARANTIE POUR LE DROIT AU LOGEMENT. ON NE PEUT COMPRENDRE DES GENS SANS MAISON ET MAISONS SANS GENS!

Les banques sont noyant les petites et moyennes entreprises et les indépendants, refusant de crédit et en laissant sans l’oxygène l’économie productive. Nous ont conduit à la dépression économique, le chômage de masse et la faillite de petites et moyennes entreprises.
En plus, c’est l’excuse pour faire plus précaires encore des conditions des femmes employées.

NOUS VOULONS UNE ÉCONOMIE EN SERVICE DE LES GENS!

Nous avons choisi la Banco Santander, car il est devenu un symbole d’abus. Botín, le président, a déclaré plus tôt cette année: «Nous sommes gagnants dans la récente crise économique», en
reconnaissant qu’ils ont eu un bénéfice net de 35 000 millions d’euros au cours des 4 dernières années. Ils n’ont pas cessé d’augmenter leurs profits dans des paradis fiscaux (248 millions d’euros de 8,8476 le 2008). Botín a une fortune personnelle de 1700 millions d’euros.

ARRÊT FRAUDE FISCAL DES RICHES! POUR UN RÉGIME FISCALE
ÉQUITABLE!

————————————————————–
German
28 october 2011
#iaioflautas

Wir sind die Generation, die gekämpft und für unsere Kinder ein besseres Leben erreicht hat. Jetzt setzen sie die Zukunft unserer Kinder und Enkel aufs Spiel. Wir sind stolz auf die soziale Antwort und den Elan, den die neuen Generationen an den Tag legen, in ihrem Kampf für eine Demokratie, die diesen Namen wirklich verdient und für soziale Gerechtigkeit, gegen die Banker und ihre Komplizen, die Politiker. Wir stehen an ihrer Seite – im Geiste, in den Stadtteilversammlungen und auch bei den Aktionen. Wenn sie diese Menschen „perroflautas“ (Penner) nennen, um ihren Mut herabzuwürdigen, dann sollen sie uns doch „Iaioflautas“ (spanisch yayo = Opa) nennen.

Unsere heutige Aktion am 27. Oktober 2011 machen wir im Rahmen des Aktionstages gegen die Banken. Die Finanzoligarchie opfert unser Leben um ihren Profit zu sichern. Für die Verantwortungslosigkeit der Finanzinstitutionen zahlen wir Bürger_innen, mit immer neuen Rettungsgeldern für Banken. Sie verwandeln ihre Finanzlöcher in Schulden der öffentlichen Hand. Und sie spekulieren sogar noch damit und machen mit deren Finanzierung Gewinne. Doch damit nicht genug: Das Ganze dient auch noch als Argument, mit dem Gesundheitssystem und der Bildung oder was sonst noch vom „Wohlfahrtsstaat“ übrig ist, aufzuräumen und grundlegende Dienstleistungen zu privatisieren, um damit Gewinn zu machen.

Schluss mit der Spekulation! Nein zur Sozialisierung der Verluste. Rettet die Bürtgerrechte, nicht die Banken! Schluss mit den Kürzungen! Nein zur Privatisierung! Diese Schulden werden wir nicht bezahlen.

Die Banken haben mit der Immobilienblase ein Vermögen gemacht, jetzt werfen sie tausende von Menschen mit Zwangsräumungen auf die Straße.

Keine weiteren Zwangsräumungen! Für das Recht auf Wohnen! Wer soll das verstehen, dass Wohnungen leer stehen, während Menschen obdachlos sind!

Die Banken schnüren den Klein- und Mittelbetrieben sowie den Selbständigen die Luft ab, indem sie mit der Verweigerung von Krediten der produktiven Wirtschaft den Sauerstoff entziehen. Sie bescheren uns Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und den Bankrott von Klein- und Mittelbetrieben. Und das muss dann sogar noch als Argument für die Prekarisierung der Bedingungen der Lohnarbeiter_innen herhalten.

Wir wollen ein Wirtschaftssystem, das den Menschen dient!

Wir haben für die Aktion die Bank Banco Santander ausgewählt, weil sie zum Symbol für Missbrauch geworden ist. Ihr Direktor Botín sagte Anfang des Jahres: „In der jüngsten Wirtschaftskrise sind wir ganz klar die Gewinner.“ Er gab zu, dass sie in den letzten vier Jahren einen Nettogewinn von 35 Milliarden Euro haben. Sie haben die Gewinne, die sie in Steuerparadiesen machen, weiter erhöht (2008: 248 Millionen). Botín hat ein persönliches Vermögen von 1,7 Milliarden Euro.

Schluss mit dem Steuerbetrug der Reichen! Für gerechte Steuergesetze!

————————————————————–

Holandés
02 november 2011
#iaioflautas 
MANIFEST (NEDERLANDSE VERSIE) (traducció Esther Pascual)

Wij zijn de generatie die gevochten hebben voor een beter leven voor onze kinderen. Nu wordt de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen in gevaar gebracht. Wij zijn trots op het sociale antwoord en het impuls dat de jonge generaties tonen in de strijd voor sociale rechtvaardigheid en een democratie die deze naam werkelijk waardig is, tegen bankiers en medeplichtige politici. We staan aan hun zijde, zowel wat betreft ons gevoel, als in buurtvergaderingen en in actie. Wilt u hun dapperheid in diskrediet brengen door hen «perroflautas» (letterlijk ‘hondfluiten’, bedelaars met hond en fluit) te noemen, mogen wij wel ‘iaioflautas», bejaarde bedelaars, genoemd worden.

We nemen deze actie, vandaag 27 oktober, onder de actiedag tegen de banken. De financiële oligarchie offert momenteel ons leven op om zich van hun winsten te verzekeren. De onverantwoordelijkheid van de financiële instellingen betalen wij burgers betalen, die maar moeten blijven betalen om banken overeind te houden. Banken maken van hun eigen schulden overheidsschulden. Dan speculeren ze nog en hebben daar financiël baat bij. Tot overmaat van ramp wordt dit het excuus om te bezuinigen op de gezondheidszorg, het onderwijs en alles wat overblijft van de verzorgingsstaat. Verder maken ze winst door basisdiensten te privatiseren.

STOP DE SPECULATIE. NEE TEGEN DE SOCIALISATIE VAN DE SCHULDEN. HULP AAN DE BURGERS EN NIET VOOR DE BANKEN. NIET MEER DELEN! NEE TEGEN DE PRIVATISERING! DEZE SCHULD BETALEN WE NIET!

De banken hebben zich verrijkt met de huizenbubbel en zetten nu uitzichtloze mensen
op straat.

GEEN ONTRUIMING MEER. MET TERUGWERKENDE KRATCH INBETALINGGEVING NU!
GARANTIE VOOR HET RECHT OP HUISVESTING. HET IS NIET TE BEGRIPJEN DAT ER MENSEN ZONDER HUIZEN ZIJN EN HUIZEN ZONDER MENSEN!

Banken maken het leven van de kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen zuur, door ze kredieten te wijgeren en geen ruimte voor de productieve economie te laten. Banken sturen ons naar een diepe economische depressie, massale werkloosheid en de faillissementen van kleine en middelgrote ondernemingen. Sterker nog, dat wordt als excuus gebruikt voor de verdere onzekere omstandigheden van werknemers.

WE EISEN EEN ECONOMIE DIE DE MENSEN DIENT!

We hebben voor de Spaanse Banco Santander gekozen, omdat die een symbool van misbruik is geworden. Voorzitter Emilio Botin zei eerder dit jaar: «We zijn duidelijke winnaars in de recente economische crisis». Hij toegaf dat zijn bank in de laatste 4 jaar een nettowinst van 35.000 miljoen euro incasseerde. Banco Santander is haar winst in belastingparadijzen blijven verhogen (248 miljoen euro, 8,8476 in 2008). Voorzitter Botin zelf heeft een persoonlijk fortuin van 1,700 miljoen euro.

STOP HET FISCALE FRAUDE VAN DE RIJKEN! VOOR EEN EERLIJKE BELASTINGREGELING!

————————————————————–


Russian
27 octubre de 2011
#iaioflautas

Мы – поколение, которое боролось и добилось лучшей жизни для своих сыновей и дочерей. Теперь будущее наших детей и внуков под угрозой. Мы гордимся социальным противостоянием и силой, которую проявили новые поколения в борьбе за демократию достойной этого названия, за социальную справедливость, против банкиров и их политических сообщников. Мы с ними и душой, и на районных собраниях, и в действии. Те, кто хотят дискредитировать их отвагу, называя их “perroflautas” [собака + флейта, имеется ввиду бомжистый музыкант – прим. пер.], могут называть и нас “iaioflautas” [дед + флейта – прим. пер.].

Мы проводим эту акцию сегодня, 27 октября, в рамках Дня Акций Против Банков. Финансовая олигархия приносит наши жизни в жертву, ради обеспечения своей прибыли. За безответственность финансовых институтов расплачиваются граждане, одну за другой выдающие из своих каранов банковские дотации. Банки превращают свои “дыры” в государственный долг. Затем спекулируют и наживаются на его рефинансировании. И что хуже всего – это становится предлогом для разрушения здравоохранения, образования, всего того, что ещё остаётся от “Социального Государства”, и приватизации основных социальных услуг ради получения прибыли.

ХВАТИТ СПЕКУЛЯЦИИ! НЕТ СОЦИАЛИЗАЦИИ УБЫТКОВ! ДОТАЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН, А НЕ ДЛЯ БАНКОВ! ХВАТИТ СОКРАЩЕНИЙ! НЕТ ПРИВАТИЗАЦИИ! ЗА ЭТОТ ДОЛГ МЫ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ НЕ БУДЕМ!

Банки разжились на пузыре недвижимости, а теперь выселяют тысячи людей на улицу.

НИ ОДНОГО БОЛЬШЕ ВЫСЕЛЕНИЯ! МЫ ТРЕБУЕМ НЕМЕДЛЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ В СЧЁТ РЕТРОАКТИВНОЙ УПЛАТЫ ДОЛГА!ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ! КАК МОЖЕТ БЫТЬ СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ БЕЗ ДОМА И СТОЛЬКО ДОМОВ БЕЗ ЛЮДЕЙ?!

Банки душат малый и средний бизнес и самозанятых работников, отказывая им в кредитах и лишая кислорода производительную экономику. Они ведут нас к экономической депрессии, массовой безработице и банкротству малых и средних предприятий. И что хуже всего – это становится поводом для дальнейшего отягощения условий труда наёмных работников.

МЫ ХОТИМ ЭКОНОМИКУ, СЛУЖАЩУЮ ЛЮДЯМ!

Мы выбрали Банк Сантандер, поскольку он стал олицетворением насилия. Ботин, его президент, сказал в начале этого года: “Мы – ясные победители недавнего экономического кризиса”, признав, что банк получил чистую прибыль в размере 35 миллиардов евро за последние 4 года. Непрестанно увеличиваются доходы в налоговых гаванях (248 из 88.476 млн. евро в 2008). А личное состояние Ботина – 1.700 миллионов евро.

ДОВОЛЬНО НАЛОГОВОГО

МОШЕННИЧЕСТА БОГАТЫХ! ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ!

—————————————————-

Griego
27 octubre de 2012
#iaioflautas

Eίμαστε η γενιά που αγωνίστηκε και πέτυχε μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά της.  Τώρα βάζουν σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών και των εγγονών μας.  Είμαστε υπερήφανοι για την κοινωνική ανταπόκριση και για την ώθηση που δείχνουν οι νέες γενιές στον αγώνα για μια δημοκρατία αντάξια του ονόματος της και για κοινωνική δικαιοσύνη ενάντια στους τραπεζίτες και στους συνένοχους πολιτικούς.  Είμαστε δίπλα τους, ολόψυχα,  στις συνελεύσεις της γειτονιάς αλλά και έμπρακτα.  Αν θέλουν να απαξιώσουν την τόλμη τους αποκαλώντας τους «perroflautas» εμάς μπορούν να μας αποκαλούν «iaioflautas».

 Προχωρούμε σε αυτή την πράξη σήμερα 27 Οκτωβρίου στα πλαίσια της ημέρας δράσης κατά των τραπεζών.  Η οικονομική ολιγαρχία θυσιάζει τις ζωές μας για να εξασφαλίσει τα προνόμια της.  Την ανευθυνότητα των οικονομικών ιδρυμάτων την πληρώνουμε εμείς το  σύνολο των πολιτών, που δεν σταματάμε να πληρώνουμε τραπεζικά λύτρα.  Μετατρέπουν τα ελλείματα τους σε δημόσιο χρέος.  Επιπροσθέτως κερδοσκοπούν και επωφελούνται συντηρώντας το.  Σαν να μην έφταναν αυτά, αυτή η κατάσταση αποτελεί πρόσχημα για να ισοπεδώσουν την υγεία, την παιδεία, και ό,τι απομένει από το «Κράτος Πρόνοιας» και να ιδιωτικοποιήσουν τις βασικές υπηρεσίες με σκοπό το κέρδος.

ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ.  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ.  ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.   ΤΕΡΜΑ ΣΤΙΣ  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ.  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΣΗΣΗ.  ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!

Οι τράπεζες έπιασαν την καλή με τη «φούσκα» των ακινήτων και τώρα πετάνε στο δρόμο  με εξώσεις χιλιάδες άτομα.

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΞΩΣΗ.  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΡΑ!  ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.  ΔΕ ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ!

Οι τράπεζες βυθίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αρνούμενες την πίστωση και αφήνοντας χωρίς οξυγόνο την παραγωγική οικονομία.  Μας παρασύρουν στην οικονομική ύφεση, στη μαζική ανεργεία, στην πτώχευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Και από πάνω, αποτελεί το πρόσχημα για να κάνουν ακόμα πιο επισφαλείς τις συνθήκες εργασίας των μισθωτών.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!

Διαλέξαμε την Banco Santander γιατί έχει γίνει σύμβολο κατάχρησης.  Ο Botín, ο πρόεδρός της είπε στην αρχή αυτού του έτους: “είμαστε φανερά νικητές στην πρόσφατη οικονομική κρίση”.  Αναγνωρίζοντας ότι έχουν καθαρό κέρδος 35.000 εκατομμύρια ευρώ  τα τελευταία 4 χρόνια.  Δεν έχουν σταματήσει να αυξάνουν τα κέρδη που αποκτούν σε οικονομικούς παραδείσους (248 εκατομμύρια το 2008).  Ο Βotín έχει ατομική περιουσία 1700 εκατομμύρια ευρώ.

ΦΤΑΝΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ.  ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ!


17 Comments »

 1. […] fue la ocupación de una oficina del Banco Santander en octubre de 2011. Marcaron la fecha como 27-O. “Escogimos esta entidad para empezar porque se ha convertido en un símbolo del abuso. […]

 2. […] para proponerles tomar las armas de nuevo y salir a la calle en una primera acción, la ocupación de la sede del Banco Santander en la capital catalana (cuelgo un vídeo de factura muy casera que hice cuando preparan la […]

 3. […] un grupo de personas mayores ocupó la central del banco Santander en Barcelona. ¿Su objetivo? Reclamar una economía al servicio de las personas… (eldiario.es) Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gustaSe el primero en decir que te […]

 4. […] tenen futur.” Aranguren descriu així els integrants dels iaioflautes, un moviment que va néixer l’octubre passat per la lluita social en un món fotut que el iaioflauta veu així: “No conec ningú que no […]

 5. I suggest adding a «google+» button for the blog!
  Hellen

 6. Burchard dice:

  You saved me a lot of haslse just now.

 7. Jose Lozano Sanchez dice:

  GRACIAS, soys grandes, nunca sereis derrotados por que sabéis luchar, siempre.
  Salud, creatividad y revuelta
  posdata: Perdonar que no sepa decíroslo en catalán, desde Madrid, gracias y os prometo seguir vuestro ejemplo.

  En grecia van a colocar tras el golpe de estado de la semana pasada , al vicepresidente del BCE, como primer ministro…y aqui, a poco… al ex del FMI Sinverguenza para Rato.

 8. chairs dice:

  楼主很有才华!

 9. […] otro lado, los ‘iaioflautas’ han publicado un manifiesto en su web donde se autodenominan como “la generación que luchó y conseguió una vida mejor para sus hijos […]

 10. Sonia dice:

  Supongo que estaréis pensando en abrir página en Facebook y Twitter. Sería fantástico poder seguiros, en mi caso en Facebook, es gratis y se llega a mucha gente. Ánimo y muchas gracias.

 11. Manuel RD dice:

  ¡¡¡Bravo!!!¿Tenéis un vídeo?

 12. Diego dice:

  Todo mi apoyo a acciones no-violentas y creativas como esta:
  http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201110271841-abuelos-indignados-toman-sucursal-banco-cont.html

  Los iaioflautas también me representan!!!

 13. dringuets dice:

  En aquests dificils moments, moltes gracies per estar amb nosaltres i demostrar que no som nomes 4 perroflautes, els que volem canviar perque les coses vagin millor o simesno per no perdre tot el que vareu guanyar amb la vostra suor, perque no es pot anar enrere sino endavant.
  Gracies per estar amb nosaltres, em doneu forces per seguir lluitant!!!

 14. Mónica dice:

  Grandes. Sois grandes y me habeís hecho llorar leyendo vuestro manifiesto.

 15. Jack dice:

  ¡Qué buenos estos iaioflautas! 😀 Que se note la experiencia y todos a votar el 20-N a formaciones que proponen caminos nuevos para una vida mejor: http://www.socvot.com/tags/democracia-participativa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *